Dokumenty


Wyniki 51 do 62 z 62     » Tylko miniatury

    «cofnij 1 2

 #   Miniatura   Opis   Link do 
51
Filiacja bezpośrednia Krzysztofa (syna) i Bartłomieja ( ojca) Podczaskich.
Filiacja bezpośrednia Krzysztofa (syna) i Bartłomieja ( ojca) Podczaskich.
Fragment zapisu z Księgi grodzkiej łęczyckiej - Liber decretorum. z 1605-6 r. karta 842 
 
52
Fragment dokumentacji uzasadnienia otrzymania Medalu Niepodległości
Fragment dokumentacji uzasadnienia otrzymania Medalu Niepodległości
Skrócony przebiegu służby wojskowej w czasie wojny z bolszewikami 
 
53
Legitymacja Zrzeszenia byłych członków POW
Legitymacja Zrzeszenia byłych członków POW
 
 
54
Pokwitowanie Adama z Wyrowa posagu żony Katarzyny z Podczaskich, córki Stanisława w 1520 r.
Pokwitowanie Adama z Wyrowa posagu żony Katarzyny z Podczaskich, córki Stanisława w 1520 r.
 
 
55
Protokół do umowy między braćmi Wojciechem, Janem, Józefem, Antonim i Andrzejem Podczaskimi.
(Dokument z filiacją bezpośrednią Stanisława Podczaskiego-ojcem i Wojciechem-synem).
Protokół do umowy między braćmi Wojciechem, Janem, Józefem, Antonim i Andrzejem Podczaskimi. (Dokument z filiacją bezpośrednią Stanisława Podczaskiego-ojcem i Wojciechem-synem).
1720 r. Księga grodzka łęczycka - Libri inscriptionum - S327/k.184v

Szlachetny Wojciech Podczaski, syn zmarłego szlachetnego Stanisława Podczaskiego i szlachetnej Katarzyny z Kleniewskich, odnośnie dóbr wsi Szewce Nadolne, składając oświadczenie względem także braci swoich, to jest Jana, Józefa, Antoniego i Andrzeja Podczaskich, stawiając się osobiście, pozostając zdrowym, oświadcza, że dział swój majątkowy w wyżej wspomnianej wsi Szewce Nadolne, w ziemi łęczyckiej w powiecie orłowskim położonej, w sposób wyżej opisany się odnosząc, ze wszelkim prawem, władztwem, własnością, prawem pokrewieństwa, i wszelkimi przyległościami i przynależnościami, dochodami, pożytkami i korzyściami, tak jak dobra wspomniane w swoich graniach z dawna się rozciągają, niczego dla siebie nie zachowując, już od teraz i w sposób faktyczny szlachetnemu Janowi Podczaskiemu, swojemu bratu rodzonemu i jego następcom, na mocy umowy odstąpienia, dani 11 lipca roku bieżącego zawartej, która niniejszym pismem aprobuje, potwierdza i ratyfikuje, jedną połowę, względem także innych braci swoich, darowizną wieczystą i nieodwołalna daje i darowuje, drugą zaś połowę, która poza ta darowizną się rozciąga, za sumę 1000 florenów polskich, już składającemu oświadczenie zapłaconą i uiszczoną, za którą to sumę kwituje, wspomnianemu szlachetnemu Janowi wieczyście oddaje i odstępuje. Przywala też na intromisję już od teraz oraz daje zabezpieczenie i ochronę prawną od wszelkich przeszkód prawnych i od roszczeń osób trzecich, pod karą uiszczenia wadium w wysokości takiej samej, wobec niniejszego urzędu grodzkiego.
Wojciech Podczaski, trzymany ręką. 
 
56
Świadectwo nadania ziemi kpr. E. Podczaskiemu, żołnierzowi walk o Niepodległość Polski.
Świadectwo nadania ziemi kpr. E. Podczaskiemu, żołnierzowi walk o Niepodległość Polski.
 
 
57
Umowa dotycząca majątku Szewce Nadolne między braćmi Stanisławem i Andrzejem Podczaskimi, synami nieżyjącego Pawła (filiacja bezpośrednia ) . Umowa z 1682 r.(fragment).
Umowa dotycząca majątku Szewce Nadolne między braćmi Stanisławem i Andrzejem Podczaskimi, synami nieżyjącego Pawła (filiacja bezpośrednia ) . Umowa z 1682 r.(fragment).
Podczascy między sobą utwierdzają
Wobec urzędu starostwa i akt niniejszych grodzkich Stanisław z jednej i Andrzej z drugiej strony Podczascy bracia między sobą rodzeni, zmarłego szlachetnie urodzonego Pawła Podczaskiego synowie, pozostając zdrowi umysłem i ciałem, odstępując od własnego prawa ziemskiego, i jakiejkolwiek im przysługującej jurysdykcji, niniejszym zaś pismem jurysdykcji grodzkiej starostwa łęczyckiego siebie wraz z dobrami swoimi i następcami swoimi – w tym co się tyczy niniejszego aktu – się poddając i podporządkowując,jawnie, dobrowolnie i publicznie każdy z nich oświadczył, i każdy z nich odnośnie tego, co jego dotyczy,oświadczył, że oni wzajemną wobec siebie określoną umowę, odnośnie dóbr swoich wszystkich ogółem i jakichkolwiek sum pieniędzy, które mają lub mieć będą, między składającymi oświadczenie tytułem odstąpienia dóbr i udziałów we wsi Szewce Nadolne się znajdujących, i odnośnie innych warunków w tejże umowie opisanych, daną i sporządzoną w tejże wsi Szewce Nadolne dnia 19 czerwca roku bieżącego,a aprobująca poprzednią umowę tym tytułem spisaną, sporządzoną i rękoma własnymi sporządzających oświadczenie podpisaną, a pod wadium 2000 florenów polskich utwierdzoną, we wszystkich tejże umowy warunkach, punktach, klauzulach, artykułach, zobowiązaniach, pod groźbą uiszczenia wadium, co do powinności ją zachować, wypełnić, jej przestrzegać, i do paznokcia [idiom oznaczający „we wszystkich drobiazgach”] – jak to się mówi – wykonać się zobowiązują, pod wadium 20000 florenów polskich, które ma być nieodwołanie uiszczone w przypadku niewypełnienia; bez unikania żadnej kary wymaganej odnośnie tego, o czym była mowa; za niewypełnienie, teraz i w przyszłości, tego wszystkiego, o czym była mowa, wadium ma być uiszczane, ilekroć jedna strona przeciw drugiej, w tym o czym była mowa, działa,przez pozwanego przez stronę, która wszystko, o czym była mowa, wypełnia; z odrzuceniem od razu jakiejkolwiek przysługującej im [stronom] jurysdykcji, przed niniejszym urzędem starostwa grodzkiego łęczyckiego, któremu mianowicie odpowiedzieć już od raz się poddają i podporządkowują, w pierwszy terminie pozwu, jako terminie zawitym, stawić się, prawu być posłusznym, odpowiadać, od nakazu przed urząd naznaczonego nie odstępując, zadość uczynić, i na wszystko się zgodzić, wraz ze swoimi następcami się zobowiązują. Wyrzekają się w tym zakresie wszelkich ogółem odroczeń, prawnych przeszkód, sporów,wyjątków, protestacji, uchyleń, sprzeciwów, apelacji, jakiegokolwiek ścigania, i jakiejkolwiek ogółem prawnej zwłoki i prolongacji, za pomocą których wolno się prawu opierać i się bronić; i nie będą, oni i ich następcy, próbować żadnej w zupełności przeszkody prawnej ku pomocy przeciw niniejszemu zapisowi, pod groźbą utraty sprawy swojej i swoich następców. 
 
58
Umowa dożywocia między małżonkami Wojciechem Podczaskim i Agnieszką Dąbrowską (początkowy fragment)- 1720 r.
Umowa dożywocia między małżonkami Wojciechem Podczaskim i Agnieszką Dąbrowską (początkowy fragment)- 1720 r.
 
 
59
Umowa między braćmi Wojciechem, Błażejem, Urbanem Podczaskimi i Józefem Gumińskim - 1790 r.
Umowa między braćmi Wojciechem, Błażejem, Urbanem Podczaskimi i Józefem Gumińskim - 1790 r.
Szlachetni Wojciech i Błażej bracia między sobą rodzeni Podczascy, ze zmarłego szlachetnego Wojciecha Podczaskiego wraz ze zmarłą szlachetną Agatą Dąbrowską w pierwszym [małżeństwie], i Urban Podczaski ze zmarłego szlachetnego Wojciecha wraz ze zmarłą szlachetną Anną Leśniewską w drugim małżeństwie zrodzone dzieci, Teresa szlachetnego Marcina Łukomskiego, Katarzyna szlachetnego Piotra Stodoskiego, małżonki Zdzienickie, ze zmarłego szlachetnego Sebastiana Zdzienickiego wraz ze zmarłą szlachetną Katarzyną Dąbrowską małżonków zrodzone córki, działając z asystencją [prawną] obecnych małżonków swoich, zaś Piotra Dąbrowskiego i Marianny Mniewskiej małżonków prawowitych wnuki i wnuczki, czwartej części udziału w dobrach Okoleniec w województwie i powiecie łęczyckim położonych, dziedzice i prawodawcy, z jednej strony, i Józef Gumiński ze zmarłego szlachetnego Łukasza Gumińskiego ze zmarłą szlachetną Marianną Ogorzelewską w małżeństwie zrodzony syn szlachetnego, zaś zmarłego Marcina Gumińskiego i Magdaleny Trzaskowskiej małżonków wnuk, w imieniu swoim i szlachetnych Wincentego, Michała, Kazimierza, i Apolonii braci i siostry między sobą rodzonych, z ich upoważnienia działając, z drugiej strony, zdrowi przystępując, każda ze strony odnośnie tego, co jej dotyczy, oświadczyła że oni wynagrodzenie [wyrównanie] dokonane tegoż dnia dzisiejszego w Łęczycy tytułem odstąpienia tejże czwartej części udziału w dobrach w Okoleńcu położonych, i zrzeczenia się praw, między nimi spisane, pod wadium w sumie 25000 florenów polskich i pod rygorem prawa, we wszystkich tegoż wynagrodzenia punktach, klauzulach, artykułach, należnościach i zobowiązaniach, aprobują, uznają za ważne i jemu się podporządkują, taką samą zaś sumę i karę prawem uiści strona pozwana w sądzie ziemi łęczyckiej [ostatni wers mało czytelny, potem następują podpisy po polsku] 
 
60
Volumina legum - fragment z 1577 r.
Volumina legum - fragment z 1577 r.
Fragment spisu poborców podatkowych wpisu w Księgach grodzkich łęczyckich zaczerpniętego z Volumina legum- "Uniwersału podatkowego Roku Pańskiego 1577". W "Uniwersale" spisanym w języku polskim poborcą podatkowym ziemi gostynińskiej był Bartosz Podczaski - można wnioskować, że Bartłomiej Podczaski używał imienia Bartosz. 
 
61
Zapis w MRPS z 3 XII 1521 r.
Zapis w MRPS z 3 XII 1521 r.
Rezygnacja Mikołaja Podczaskiego z plebana w Osmolinie na rzecz swego brata Marcina, który otrzymał 3 XII 1521 r. prezentę królewską na tę plebanię. 
 
62
Zapis w MRPS z dnia 22 XII 1521 r.
Zapis w MRPS z dnia 22 XII 1521 r.
Prawo prezenty do biskupa poznańskiego dotyczące wakującego kościoła parafialnego w Osmolinie zostało przekazane Piotrowi Isbieńskiemu po śmierci śp. Mikołaja Podczaskiego, ostatniego plebana tegoż kościoła. 
 

    «cofnij 1 2